Disclaimer, privacy, en WER

Deze website is eigendom van plastisch chirurg Dr. Anne Missotten, met privépraktijk in de Schuttersvest 52 in Mechelen en verbonden aan het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. Dr. Anne Missotten is een erkend plastisch chirurg en heeft een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afgesloten.

Privacyreglement voor patiënten van Dr. Anne Missotten.

Artikel 1. Doelstelling

Dr. Anne Missotten hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar patiënten. Via dit privacyreglement wenst dr. Anne Missotten haar patiënten dan ook zo volledig mogelijk te informeren over de wijze waarop binnen de praktijk wordt omgegaan met de persoonsgegevens die zij over hen verzamelt en verwerkt. In dit privacyreglement wordt onder meer verduidelijkt op welke wijze de persoonsgegevens van patiënten binnen de praktijk worden verwerkt en hoe de patiënt controle kan uitoefenen op deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van:

 • de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en zijn uitvoeringsbesluiten (hierna: de “Privacywet”) en haar uitvoeringsbesluiten, met name het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Privacywet en
 • vanaf 25 mei 2018: Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: de “GDPR”), en zijn uitvoeringswetten en -besluiten.
Artikel 2. Definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 • Persoonsgegevens: iedere vorm van informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een patiënt. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer (bv. het Rijksregisternummer), locatiegegevens, een online identificator (bv. een IP-adres) of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;
 • Persoonsgegevens over de gezondheid: persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven;
 • Anonieme gegevens: alle gegevens die niet (meer) met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon in verband kunnen worden gebracht en die dus geen persoonsgegevens (meer) zijn;
 • Gepseudonimiseerde persoonsgegevens: persoonsgegevens die op zodanige wijze verwerkt worden dat ze niet meer aan een specifieke natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld. Het gaat dus niet om anonieme gegevens, aangezien de natuurlijke persoon na pseudonimisering nog wel identificeerbaar is;
 • Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, samengesteld en bewaard op een logische gestructureerde wijze die een systematische raadpleging toelaat, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd dan wel gedecentraliseerd is of verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze;
 • Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, alsook het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt;
 • Bewerker: de persoon die onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd is om de gegevens te verwerken;
 • Verwerker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder onder het rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke te staan;
 • Ontvanger: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan aan wie/waaraan persoonsgegevens worden verstrekt;
 • Patiënt: de natuurlijke persoon, opgenomen of behandeld in het ziekenhuis;
 • Toestemming van de patiënt: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting, waarmee de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger door middel van een verklaring of ondubbelzinnige actieve handeling aanvaardt dat persoonsgegevens betreffende die patiënt worden verwerkt.
Artikel 3. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de in de artikelen 4, 5 en 6 van dit reglement omschreven verwerkingen van persoonsgegevens van patiënten door dr. Anne Missotten of door haar werknemers.

Artikel 4. Categorieën van personen van wie gegevens verwerkt worden

Het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens geldt, overeenkomstig de wetgeving, voor alle patiënten van dr. Anne Missotten. Persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, worden –door de zelfstandige beroepsbeoefenaars en/of de werknemers van de praktijk– ingezameld bij de patiënt zelf, tenzij een andere inzamelingswijze zich opdringt in functie van de doeleinden van de verwerking of tenzij de patiënt zelf niet in staat is om de gegevens te bezorgen.

Artikel 5. De aard van de verwerkte gegevens en de manier waarop ze worden verkregen

De door Anne Missotten verwerkte persoonsgegevens van patiënten zijn de volgende:

 • identificatiegegevens, waaronder het rijksregisternummer
 • financiële en administratieve gegevens met betrekking tot opname en facturatie, waaronder het lidmaatschap van het ziekenfonds
 • medische, paramedische en verpleegkundige gegevens:
 • sociale gegevens
 • andere gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de doeleinden bepaald of opgelegd door de wet (vb. gerechtelijke gegevens).
Artikel 6. Verwerkingsdoeleinden en wettelijk kader

§1. De verwerking van de persoonsgegevens van patiënten is op grond van de artikelen 6 en 9 van de GDPR onder meer mogelijk in het kader van:

 • de verstrekking van gezondheidszorgdiensten zoals bedoeld in de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt;
 • de bepalingen van de Ziekenhuiswet (met name de artikelen 20 en 25), dit onder meer gezien de samenwerking en gebeurlijke uitwisseling van gezondheidsgegevens met o.a. Imeldaziekenhuis Bonheiden;
 • de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, gecoördineerd op 14 juli 1994;
 • rechtsvorderingen; of
 • een uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van de patiënt, voor zover de toestemming voor de verwerking van patiëntgegevens overeenkomstig de artikelen 6 en 9 van de GDPR vereist is.

Binnen de grenzen van dit wettelijk kader hebben de verwerkingen van persoonsgegevens van patiënten van dr. Anne Missotten met name één of meer van de volgende doeleinden voor ogen:

 • patiëntenzorg: het verrichten van preventieve geneeskunde of het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen aan de betrokkene of een verwant of het beheer van de gezondheidsdiensten, in het belang van de betrokkene;
 • patiëntenadministratie: het opvolgen van verblijf en behandeling van patiënten met het oog op facturatie;
 • patiëntenregistratie: het registreren van medische gegevens en verblijfsgegevens van patiënten voor door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden;
 • geneesmiddelenbeheer: verwerkingen met betrekking tot het voorschrijven geneesmiddelen;
 • klachtenbehandeling: het registeren van persoonsgegevens van patiënten en/of hun vertrouwenspersonen teneinde te kunnen bemiddelen bij de aangebrachte klachten. Het registeren van klachten.;
 • zorgkwaliteit: verzameling en verwerking van alle gegevens met betrekking tot diagnostische en therapeutische praktijken toegediend aan de patiënten met als doel de zorgkwaliteit te verbeteren;
 • wetenschappelijke registratie: de registratie van (medische) persoonsgegevens die een epidemiologisch, wetenschappelijk en/of beheersmatig karakter hebben met het oog op doelstellingen over research, onderwijs of objectieven, opgelegd door de federale of regionale overheden;

§2. In geen geval zullen andere persoonsgegevens in deze verwerkingen worden opgenomen dan deze die noodzakelijk zijn voor de doeleinden weergegeven in §1 én zullen deze persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.

Artikel 7. De verwerkingsverantwoordelijke en de personen die namens de verantwoordelijke kunnen optreden

Dr. Anne Missotten is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van haar patiënten hetzij door haarzelf, het zij door haar aangestelden.

Artikel 8. Toezicht op de verwerking van persoonsgegevens

§1. De persoonsgegevens over de gezondheid zullen overeenkomstig artikel 9, lid 3 GDPR uitsluitend onder toezicht en de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg worden verwerkt.
De centrale verantwoordelijkheid voor en het toezicht op de patiëntenbestanden met persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, berust, voor de gegevens die bewaard worden bij dr. Anne Missotten.

Artikel 9. De bewerkers van de patiëntenbestanden en hun bevoegdheid

§ 1. De interne raadpleging en verwerking van de persoonsgegevens van de patiënten geschiedt door de personen en binnen de perken zoals omschreven in deze paragraaf.

 • De persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, worden verzameld en verwerkt onder leiding van dr. Anne Missotten , zoals vermeld in artikel 8, §1 van dit Privacyreglement;
 • De personeelsleden en zelfstandige beroepsbeoefenaars verbonden aan de praktijk van dr. Anne Missotten stellen de verwerkingsmodules op van de patiëntenbestanden waarvoor ze respectievelijk de verantwoordelijkheid dragen, staan in voor het verwerken van de persoonsgegevens in de patiëntenbestanden met het oog op de afhandeling van de medische administratie, staan in voor het uitvoeren, bewaren, opzoeken en technisch verwerken van persoonsgegevens van patiënten met het oog op facturatie, staan waar nodig in voor de technische verwerking van de persoonsgegevens tot geanonimiseerde gegevens, zowel met het oog op de door de overheid opgelegde doeleinden als met het oog op interne onderzoeks- en beleidsdoeleinden of voor de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op de administratieve ondersteuning van deze doeleinden.

De onderscheiden bewerkers hebben enkel toegang tot die persoonsgegevens welke zij absoluut nodig hebben voor de uitvoering van hun taken in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke, dr. Anne Missotten.


§ 2. Alle werknemers en medewerkers van het de praktijk die voor de uitvoering van hun taken toegang nodig hebben tot persoonsgegevens van patiënten hebben zich ertoe verbonden om bij het verwerken en het raadplegen van de patiëntenbestanden de bepalingen van dit privacyreglement en van de GDPR te eerbiedigen, evenals alle andere beginselen inzake privacybescherming te respecteren. Zij houden zich ook aan hun beroepsgeheim of aan een gelijkwaardige statutaire of contractuele vertrouwelijkheidsverplichting.

Artikel 10. Doorgifte van patiëntgegevens

§1. Binnen de grenzen van de artikelen 6 en 9 GDPR en voor zover dit noodzakelijk is voor de in artikel 6 van dit Privacyreglement vermelde doeleinden zijn de volgende categorieën van ontvangers gerechtigd om vanwege Dr. Anne Missotten persoonsgegevens van patiënten te verkrijgen:

 • verzekeringsinstellingen voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt;
 • Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt;
 • betrokken patiënten of hun vertegenwoordigers binnen de grenzen van wat is bepaald binnen de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt;
 • overheidsinstanties die door een overheidsbeslissing daartoe gemachtigd zijn;
 • externe behandelende zorgverstrekkers van de patiënt in het kader van de patiëntenzorg bedoeld in artikel 6 van dit Privacyreglement;
 • andere instanties, voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt;
 • de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van dr. Anne Missotten of van het Imeldaziekenhuis, zonder toestemming van de patiënt, voor zover deze mededeling noodzakelijk is voor de verdediging van een recht in rechte of uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • externe verwerkers, waarop dr. Anne Missotten een beroep doet voor de verwerking van persoonsgegevens

§2. Indien een doorgifte zoals bedoeld in §1 van dit artikel betekent dat de persoonsgegevens van de patiënt worden overgemaakt aan een land buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie, dan zal de patiënt bijkomende informatie ontvangen over de gevolgen van deze doorgifte voor de veiligheid van zijn persoonsgegevens.

§3. Buiten de gevallen uiteengezet in §1 van dit artikel kunnen enkel anonieme gegevens worden uitgewisseld met andere personen en instanties.

Artikel 11. Beveiligingsprocedures

Alle nodige voorzieningen worden getroffen ter bevordering van de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens. Tevens worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de patiëntenbestanden tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen ongeoorloofde kennisneming, wijziging of vertrekking daarvan.

Artikel 12. Bewaartermijnen

§1. Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften geldt, te rekenen vanaf het laatste ontslag of de laatste behandeling van de patiënt, voor de persoonsgegevens die identificatie toelaten, een bewaartermijn van minstens:

 • 30 jaar voor medische gegevens;
 • 20 jaar voor verpleegkundige gegevens;
 • 7 jaar voor facturatiegegevens uit de patiëntenbestanden die dienen als boekhoudkundig verantwoordingsstuk en voor duplicaten van de getuigschriften voor verstrekte hulp, van de individuele factuur en van de verzamelfactuur

§2. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de betreffende persoonsgegevens uit de bestanden verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van één jaar.

§3. Vernietiging kan evenwel achterwege blijven wanneer:

 • hetzij de bewaring is vereist op grond van een wettelijk voorschrift;
 • hetzij de bewaring redelijkerwijze belangrijk wordt geacht vanuit medisch oogpunt of vanuit de levensverwachting van de patiënt, of vanuit de verdediging van zijn rechtmatige belangen of die van zijn rechtverkrijgenden;
 • hetzij over de bewaring overeenstemming bestaat tussen de patiënt en de behandelend arts.

§4. Indien de betreffende gegevens zodanig verwerkt zijn dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijze onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

Artikel 13. Onderlinge verbanden, verbindingen en raadplegingen

De patiëntenbestanden zijn deels elektronisch, deels manueel. De onderlinge verbanden, verbindingen en raadplegingen van de geautomatiseerde onderdelen zijn vastgelegd op patiëntenniveau door middel van een uniek patiëntennummer.

Artikel 14. Verwijderen van gegevens

De gegevens uit de patiëntenbestanden worden verwijderd:

 • bij het verstrijken van de bewaartermijn, zoals bepaald in artikel 12 van dit Privacyreglement;
 • in de gevallen bepaald door of krachtens de wet;
 • bij het gerechtvaardigd verzoek daartoe van iedere belanghebbende; of
 • ingevolge een gerechtelijke beslissing.
Artikel 15. Rechten en mogelijkheden van verweer van de patiënt in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

§1. Uiterlijk op het moment van de verzameling van persoonsgegevens die op de patiënt betrekking hebben, wordt de patiënt overeenkomstig de bepalingen van de GDPR geïnformeerd over de verwerking van deze gegevens en de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking via het privacybeleid en/of privacyreglement op de website van dr. Anne Missotten. Verder ligt een exemplaar van het privacybeleid en dit privacyreglement ter inzage in de privépraktijk van dr. Anne Missotten. Hiervan kan desgewenst een afschrift verkregen worden.

§2. De patiënt die hierom verzoekt, heeft het recht om vanwege de verwerkingsverantwoordelijke kosteloos kennis te krijgen en éénmalig kosteloos een kopie te krijgen van:

 • het al dan niet bestaan van verwerkingen van op hem betrekking hebbende persoonsgegevens;
 • de gegevens zelf die worden verwerkt en alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens tenzij de inzage van deze gegevens via de wet van het recht op inzage worden uitgesloten;
 • de doeleinden van deze verwerkingen;
 • de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de bewaartijd van deze gegevens;
 • de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt;
 • de rechten van de patiënt met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens;
 • de bron van deze persoonsgegevens, indien ze niet bij de patiënt zelf werden ingezameld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op basis van deze persoonsgegevens, alsook de onderliggende logica en de gevolgen van die besluitvorming.

§3. De patiënt die hierom verzoekt, heeft bovendien het recht om door de verwerkingsverantwoordelijke kosteloos alle onjuist of onvolledig verwerkte persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarbij kan de patiënt tevens vragen dat zijn persoonsgegevens tijdelijk niet verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van zijn persoonsgegevens werd gecontroleerd. Slechts indien de verwerkingsverantwoordelijk vaststelt dat de persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn, moeten zij worden verbeterd of aangevuld.

§4. De patiënt heeft voorts het recht om te vragen dat de verwerkingsverantwoordelijke een kopie van zijn persoonsgegevens overmaakt aan die patiënt en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon naar keuze van de patiënt, en dit in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen. Dit recht geldt evenwel enkel voor persoonsgegevens verstrekt door de patiënt die via geautomatiseerde procedés verwerkt worden louter op grond van een uitdrukkelijke toestemming van de patiënt én voor zover de overdracht de privacy van anderen niet nadelig beïnvloedt.

§5. Indien de patiënt meent dat zijn persoonsgegevens niet meer mogen worden verwerkt (bv. omdat deze gegevens niet langer nodig zijn voor het verwerkingsdoel of onrechtmatig worden verwerkt), dan kan hij verzoeken dat zijn persoonsgegevens definitief gewist worden. In plaats van wissing kan de patiënt als alternatief ook vragen dat zijn persoonsgegevens wel opgeslagen blijven, maar niet verder worden verwerkt (behalve in bepaalde wettelijk omschreven gevallen).
De verwerkingsverantwoordelijke is echter niet verplicht om de persoonsgegevens te wissen indien ze nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden overeenkomstig de GDPR.

§6. Tenzij de verwerking nodig is voor dwingende gerechtvaardigde redenen, kan de patiënt de verwerking van zijn persoonsgegevens die louter gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of op de uitoefening van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag, doen staken door een bezwaar hiertegen in te dienen. In afwachting van het antwoord van de verwerkingsverantwoordelijke kan de patiënt verzoeken om die persoonsgegevens alvast tijdelijk niet verder te verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen).
Eventuele verwerkingen met het oog op direct marketing-doeleinden kan de patiënt in elk geval doen staken door een bezwaar in te dienen.

§7. Buiten de gevallen bedoeld in de paragrafen 3, 5 en 6 van dit artikel kan de patiënt eveneens verzoeken dat zijn persoonsgegevens nog wel worden bewaard, maar niet verder worden verwerkt (behoudens in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) indien de verwerkingsverantwoordelijke ze niet meer nodig heeft, maar de patiënt ze nog wel nodig heeft in het kader van een rechtsvordering.
De wettelijk bepaalde gevallen waarin de verwerking alsnog kan plaatsvinden, ondanks het verzoek van de patiënt om zijn persoonsgegevens voorlopig niet verder te verwerken, zoals bedoeld in de paragrafen 3, 5, 6 en 7 van dit artikel, zijn de volgende:

 • indien de patiënt zijn specifieke toestemming geeft;
 • indien de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens nodig heeft in het kader van een rechtsvordering;
 • ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon; of
 • om gewichtige redenen van algemeen belang.

§8. De patiënt die hierom verzoekt, heeft bovendien steeds de mogelijkheid om zich te verzetten tegen geautomatiseerde verwerkingen van zijn persoonsgegevens met het oog op een individuele besluitvorming die voor de patiënt rechtsgevolgen of gevolgen met een soortgelijke impact meebrengen.
De verwerkingsverantwoordelijke is niet verplicht om op dit verzoek in te gaan indien hij zich kan beroepen op een wettelijke bepaling of een uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

§9.Voor de uitoefening van zijn rechten bedoeld in de paragrafen 2 tot en met 8 van dit artikel kan de patiënt een verzoek indienen bij dr. Anne Missotten.
Na indiening van het verzoek van de patiënt zal de patiënt een ontvangstbevestiging ontvangen en zal de verwerkingsverantwoordelijke zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand laten weten welk gevolg aan het verzoek zal worden gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan deze termijn verlengd worden tot drie maanden na de indiening van het verzoek. In dat geval zal de verwerkingsverantwoordelijke dit meedelen aan de patiënt.
Indien het verzoek van de patiënt onduidelijk is of indien er twijfel bestaat over de identiteit van de verzoeker, dan kan de verwerkingsverantwoordelijke de nodige bijkomende informatie opvragen. Indien de verzoeker weigert om de nodige informatie te verstrekken, kan de verwerkingsverantwoordelijke het verzoek weigeren.
De verzoekprocedure is kosteloos voor de patiënt. Indien het verzoek van de patiënt echter kennelijk ongegrond is of indien de patiënt buitensporig gebruik maakt van zijn rechten, met name indien hetzelfde verzoek overmatig repetitief wordt ingediend, dan kan de verwerkingsverantwoordelijke het verzoek weigeren ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen naargelang de administratieve kosten die gepaard gaan met deze verzoeken.

§10. Indien de patiënt van mening is dat de bepalingen van dit Privacyreglement of van de GDPR niet worden nageleefd of andere redenen tot klagen heeft omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan de patiënt zich rechtstreeks wenden tot:

 • dr. Anne Missotten;
 • de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer; en/of
 • de bevoegde rechter.
Artikel 16. Inwerkingtreding en wijzigingen

Dit privacyreglement treedt in werking op 25/05/2018. Dr. Anne Missotten behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te allen tijde te wijzigen.

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De structuur, opbouw, design en inhoud (tekst, foto’s, afbeeldingen, bestanden …) van deze website zijn eigendom van Dr. Anne Missotten en zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten (zoals bijvoorbeeld het sui generis recht op databanken). Bovengenoemde rechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen. Elke reproductie, verzending, distributie of wijziging van de inhoud of eender welk ander element van de website in zijn geheel of gedeeltelijk, anders dan voor uw strikt privé gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Indien u toch zulk een gebruik wenst te maken van een element van deze website, of de website in zijn geheel, of indien u verdere informatie wenst omtrent een onderdeel van deze website, kan u zich wenden tot Dr. Anne Missotten.

Aansprakelijkheid

Ik kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor directe, indirecte of gevolgschade die zich zou voordoen als gevolg van uw gebruik van deze website, de informatie, gegevens of publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van enige interactieve toepassingen, behoudens opzet of zware fout.

Cookies

Tijdens uw bezoek aan deze website zullen er géén gegevens omtrent uw persoon worden verzameld. Uw bezoek aan deze website is derhalve volkomen anoniem. Deze website maakt enkel gebruik van cookies om bezoekersstatistieken te verzamelen, zoals het aantal bezoekers op de website en op de webpagina’s. Cookies kunt u uitschakelen bij de opties of instellingen in uw browser. In de helpfunctie van uw internetbrowser vindt u meer informatie hierover. Indien u mij om verdere informatie verzoekt via mijn contactgegevens op deze website, is het mogelijk dat ik u vraag enkele persoonsgegevens door te geven om uw verzoek te kunnen beantwoorden. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de Belgische Wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 8 december 1992.

Bezoek aan deze website

Ik kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade veroorzaakt door virussen en computerfraude en eventueel daaruit voortvloeiende schade (bijvoorbeeld aan hardware of software) kan niet op mij verhaald worden behoudens opzet of zware fout. Ik kan evenmin enige waarborg verstrekken aangaande de veiligheid van deze website, noch garandeer ik de foutloze of ononderbroken werking van de website.

Links naar andere websites

Eventuele hyperlinks die op de website worden aangeboden worden louter verstrekt ten informatieve titel en het aanbieden van een hyperlink impliceert op geen enkele wijze dat ik verantwoordelijk ben voor de inhoud of opbouw van deze externe website. Ik ben niet de eigenaar van deze externe websites en kan dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade die u zou lijden als gevolg van het bezoeken van één van deze websites of de inhoud ervan.

Informatie op deze website

Ondanks de zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of achterhaald is. Ik lever geen enkele garantie dat de gepubliceerde informatie correct is. Ik aanvaard geen enkele verplichting om de informatie geregeld aan te passen, noch garandeer ik dat de website voor een bepaald gebruik geschikt zou zijn. Ik behoud het recht om op elk moment de inhoud van deze website te wijzigen en om eenzijdig en zonder kennisgeving, een gebruiker toegang te weigeren tot de website of een gedeelte ervan. De inhoud op deze website kan nooit volledig zijn en u kan er bijgevolg geen resultaatsgaranties uit ontlenen. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Esthetische en Plastische Chirurgie is geen exacte wetenschap. Een persoonlijke raadpleging blijft dus dé basis voor een persoonlijk onderzoek, het verkrijgen van specifieke of praktische informatie en het ontvangen van prijzen en de kosten die verbonden zijn aan esthetische chirurgie.